You are here

SPPHARMGUH- Supplementary Panel - Pharmacist, Staff Grade (Painéal Breise – Cógaiseoir , Grád Foirne)

Hospital Applicable: 
Merlin Park University Hospital
University Hospital Galway
Category: 
Allied Health & Social Care
Job Description: 

Campaign Reference  Number  & Job

Title:

Supplementary Panel - Pharmacist, Staff Grade

SPPHARMGUH

Grade Code:

3247

County:

Galway

Hse Area:

HSE West Saolta University Health Care Group

Staff Category:

Health & Social Care Professionals  

Contract Type:

Permanent, Whole time/ part time

Specified Purpose Contract, Whole time/ part time

Internal/External:

External

Proposed Interview Dates:

Interview dates will be communicated to eligible applicants when they are scheduled.  Throughout the lifetime of this rolling campaign we will continually draw from the applicant pool, processing applications and holding interviews in order to fill current and future vacancies.

Informal Enquiries:

John Given, Chief Pharmacist, University Hospital, Galway

Tel: 091 893918

Email john.given@hse.ie

Closing Date:

Rolling campaign

Location of Post

Galway University Hospitals (which comprises of University Hospital, Galway & Merlin Park University Hospital), Saolta University Health Care Group

 

This advertisement will remain live for the foreseeable future so that candidates can submit applications throughout the year.

 

The current posts available are permanent, whole time and pensionable at the Pharmacy Department at Galway University Hospitals

 

Supplementary panels may be created for Pharmacist, Galway University Hospitals from which future permanent and specified purpose vacancies of full or part time duration may be filled

Application Details

Applications must be submitted via Rezoomo only.  Applications received in any other way will not be accepted.  There will be no exceptions made

Post Specific Related Information 

Please download and submit application form for this exciting role through the Rezoomo website (Using Google Chrome) https://www.rezoomo.com/job/36978/

 

***CV's not accepted for this campaign***

 

For Eligibility Criteria and further information on this post, please view the attached job specification available at https://www.rezoomo.com/job/36978/

Relocation Package

Saolta University Health Care Group offers an International Recruitment Relocation Package to relevant applicants. Please refer to HR Circular 001/2023 at the following link: https://www.hse.ie/eng/staff/resources/hr-circulars/hr-circular-001-2023-international-recruitment-relocation-package.pdf

Cód Gráid:

3247

Contae :

Gaillimh

Limistéar FnaSS:

An Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte Saolta, FnaSS Iarthar

Aicme Foirne::

Gairmithe Sláinte & Cúram Sóisialta

Conradh - cineál:

Buan,lánaimseartha/páirtaimseartha, Conradh Sainchuspórach, lánaimseartha/páirtaimseartha 

Inmheánach/Seachtrach:

Seachtrach

Dátaí agallaimh- beartaithe

Cuirfear dátaí agallaimh in iúl d’iarratasóirí incháilithe nuair a bheidh siad socraithe.  Beidh muid ag tarraingt go leanúnach as an liosta iarratasóirí ag próiseáil iarratais agus ag reáchtáil agallaimh chun folúntais atá ann agus a bheidh ann amach anseo a líonadh le linn shaolré an fheachtais rollaigh seo.

Fiosrúcháin neamhfhoirmiúil:

John Given, Príomhchógaiseoir, Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh Teil: 091 893918

Rphost  john.given@hse.ie

Dáta deiridh le haghaidh iarratais:

Feachtas leanúnach

Sonraí faoi shuíomh an phoist:

Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe (Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh & Ospidéal Ollscoile Pháirc Mhuirlinne), An Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte Saolta

Beidh na postanna seo á bhfógairt go ceann i bhfad ionas gur féidir le hiarrthóirí iarratais a chur isteach i rith na bliana.

 

Is poist bhuana, lánaimseartha agus inphinsin iad na poist atá ar fáil faoi láthair sa Roinn Cógaisíochta in Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe

 

Féadfar painéil breise a chruthú le haghaidh Cógaiseoirí, Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe óna bhféadfar folúntais bhuana agus folúntas sainchuspóra lánaimseartha nó páirtaimseartha a líonadh amach anseo.

Sonraí Iarratais

Ní ghlacfar ach le hiarratais a déantar tríd Rezoomo. Ní ghlacfar le hiarratais ar aon bhealach eile. Ní dhéanfar aon eisceacht.

Eolas sonrach maidir leis an bpost  

Ioslódáil an fhoirm  don phost tarraingteach seo agus cuir isteach air ar shuíómh Rezoomo ( úsáid Googe Chrome )

https://www.rezoomo.com/job/36978/

 

***Ní ghlacfar le CV sa bhfeachtas seo ***

 

Tá sonraí maidir le critéir incháilithe an phoist agus eolas eile ar fáil anseo https://www.rezoomo.com/job/36978/

Pacáiste Athlonnaithe:
Tairgeann Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta Pacáiste Athlonnaithe Earcaíochta Idirnáisiúnta d’iarratasóirí ábhartha. Déan tagairt le do thoil do Chiorclán AD 001/2023 ag an nasc seo a leanas: https://www.hse.ie/eng/staff/resources/hr-circulars/hr-circular-001-2023...

 

Closing Date: 
Tuesday, December 31, 2024