You are here

Tuarascáil seolta ag Grúpa Saolta maidir le rolladh amach Chlár Vacsaínithe Covid-19

Tá áthas ar Ghrúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta tuarascáil le athbhreithniú domhain a sheoladh go hoifigiúil ar fheidhmiú céimneach Chlár Vacsaínithe COVID-19 ar fud an Iarthair agus an Iarthuaiscirt.

Sonraíonn an tuarascáil 80 leathanach dúshláin, dul chun cinn agus rath an chláir, ó ionaid vacsaínithe agus ionaid satailíte a bhunú go tapa, slabhra soláthair vacsaíní seasta a chinntiú agus freagairt do bhuaiceanna agus trachanna tobanna an éilimh, lena n-áirítear vacsaíniú buaic 42,000 duine in aghaidh na seachtaine. nuair a bhí an chlár faoi lán seoil.

Cuireadh tús le clár vacsaínithe na hÉireann ar 29 Nollaig 2020 agus díríodh ar oibrithe cúram sláinte i seirbhísí túslíne agus ar an gcohórt 65 agus níos sine i saoráidí cúraim chónaithe fadtéarmacha.

Agus an clár vacsaínithe á rolladh amach san Iarthar agus san Iarthuaisceart, bunaíodh Grúpa Stiúrtha comhtháite go tapa, le ballraíocht ó Saolta, Cúram Sláinte Pobail Thiar, Cúram Sláinte Pobail an Chabháin, Dún na nGall, Liatroim, Muineachán, Sligeach, Pleanáil Éigeandála FnaSS, Eastáit FnaSS, Sláinte Poiblí agus an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna (NAS). Thiocfadh an Grúpa Stiúrtha le chéile go seachtainiúil nó go coicísiúil go dtí pointe an aistrithe i mBealtaine 2022.

Bhí an clár, a raibh breis is 650 ball foirne ann ag a bhuaicphointe, le maoirseacht a dhéanamh ar vacsaíniú daoine ó 5 bliana d’aois ar aghaidh sna hIonaid Vacsaínithe Covid (CVCanna), ach freisin ina dtithe (do dhaoine atá gafa sa teach), áiseanna cúraim chónaithe, príosúin , suíomhanna géarchúraim agus pobail, agus institiúidí tríú leibhéal. D'oibrigh sé le heagraíochtaí sláinte comhpháirtíochta, le gníomhaireachtaí deonacha agus le gníomhaireachtaí eile.

Aistríodh freagracht as an gclár vacsaínithe réigiúnach ó Saolta chuig eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail FnaSS san iarthar agus san iarthuaisceart i mBealtaine 2022. Ag an bpointe aistrithe, bhí 750,000 vacsaíniú tugtha ag an gclár a bhí arna rialú ag Saolta, agus tugadh 703,000 díobh sin sna CVCanna. D’oibrigh an fhoireann gach lá chun seirbhís shábháilte ardchaighdeáin a sholáthar ar cheart do gach duine a bhí páirteach ann a bheith bródúil aisti.

D’fháiltigh Tony Canavan, Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Saolta roimh an tuarascáil, ag cur leis: “Ó thús an chláir vacsaínithe COVID leagamar dhá aidhm dúinn féin. Ba é an chéad cheann ná a chinntiú nach gcuirfí aon vacsaín amú. Ba é an dara ceann ná a chinntiú nach mbeadh teorainn leis an luas a sholáthraíomar an vacsaín ach trí infhaighteacht na vacsaíne féin. In ainneoin na ndúshlán agus na gcruachás go léir a bhí againn ar an mbealach, bhaineamar an dá aidhm sin amach go seasta.”

Dúirt sé gur  meabhrúchán tráthúil atá sa tuarascáil ar an ngá atá ann coinneál suas chun dáta leis na vacsaíní.

“Is fianaise ar an rath a bhí ar an gclár vacsaínithe go bhfuil an saol tar éis filleadh ar an ngnáth, ach molaim daoibh go léir gan a bheith bogásach. Is féidir linn ár gcion a dhéanamh chun cosaint a thabhairt in aghaidh aon bhorradh sa todhchaí ar COVID nó ar an bhfliú trí choinneáil suas chun dáta lenár vacsaíní. Is meabhrúchán tráthúil an tuarascáil seo go ndéanann vacsaíní difríocht,” a dúirt sé.

Mhol Paul Hooton, Príomh-Stiúrthóir Altranais agus  Cnáimhseachais agus Ceannaire an Chláir Vacsaínithe don Ghrúpa Saolta an tuarascáil freisin

“Bhí mé i mo Cheannasaí Vacsaínithe don Chlár Réigiúnach Vacsaínithe san Iarthar agus san Iarthuaisceart le linn 2022-2023. Chonaic mé iarrachtaí dochreidte, ag an bhfoireann agus ag an bpobal araon, chun dul i ngleic leis an gclár agus cur le ráta glactha na hÉireann de circa. 96% den daonra ag fáil bunvacsaíniú  iomlán. Chuaigh COVID-19 i dteagmháil le saol gach duine ar fud an domhain. Is furasta dearmad a dhéanamh ar an tionchar ollmhór a bhí aige ar gach duine ó gach cineál saoil.

“Táim thar a bheith bródúil i gcónaí as an obair a rinne gach duine a bhí páirteach - foireann FnaSS, an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna, Óglaigh na hÉireann, údaráis áitiúla, Cosaint Shibhialta, An Garda Síochána, an tSeirbhís Dóiteáin, tacaíochtaí deonacha agus go leor eile, ” ar seisean.

D’fháiltigh an Dr Áine McNamara, Stiúrthóir Ceantair Sláinte Poiblí FnaSS an Iarthair agus an Iarthuaiscirt roimh an tuarascáil agus d’impigh sí ar an bpobal a vacsaíní teanndáileog geimhridh don fhliú agus COVID-19 a fháil nuair a mholtar iad.

“Is bealach sábháilte agus éifeachtach é chun tinnis a sheachaint é bheith suas chun dáta le do vacsaíní. Cinntíonn sé freisin go gcabhraíonn tú chun na daoine is leochailí inár bpobail a chosaint. Tá a fhios againn go sábhálann vacsaíní saol daoine agus molaim daoibh go léir sibh féin, bhur dteaghlaigh agus an phobal a chosaint trí na vacsaíní a fháil,” a dúirt sí.

Dúirt John Fitzmaurice, Príomhoifigeach, Cúram Sláinte Pobail Thiar: “Fáiltím roimh fhoilsiú na tuarascála súil siar seo. Tá sé tábhachtach nach gcaillfimid an méid atá foghlamtha sa tuarascáil seo. Chuir rath an chláir vacsaínithe ar ár gcumas ár saol a chaitheamh arís mar a roghnaíonn muid agus tá sé ríthábhachtach nach ndéanaimid talamh slán de sin. Dá ndéanfaí amhlaidh, chinnteodh sé ar an drochuair go mbeadh an clár vacsaínithe mar íospartaigh dá rath féin.”

Dúirt Dermot Monaghan, Príomhoifigeach, Cúram Sláinte Pobail an Chabháin, Dún na nGall, Liatroim, Muineachán, Sligeach, “Bhí an-áthas ar CH CDLMS tabhairt faoi sheachadadh an Chláir Vacsaínithe COVID-19 sna cúig chontae, mar chlár seanbhunaithe agus sár-reáchtála ag Saolta. Ba mhaith liom tréaslú le foireann Saolta as a gcuid oibre agus le foireann CH CDLMS a d’oibrigh i gcomhpháirtíocht le Saolta i gcur i bhfeidhm céimneach tosaigh na vacsaíne agus a leanann ar aghaidh ag seachadadh an chláir chomh dícheallach anois.”

Sheol an Comhairleoir Donagh Killilea, Cathaoirleach an Fhóraim Sláinte Réigiúnach an tuarascáil go hoifigiúil ag cruinniú Mheán Fómhair den fhóram.

“Cuirim fáilte mhór roimh fhoilsiú na tuarascála Saolta seo, a théann go mór chun na dúshláin, dul chun cinn agus rath an chláir a chur in iúil. Tugann cuimsiú scéalta pearsanta agus scéalta ón bhfoireann agus ón bpobal, arna dtaifeadadh ag an am, doimhneacht shaibhir don scéal agus tugann sé fíor-léargas ar conas is féidir le hoibriú comhtháite i FnaSS buntáistí suntasacha a thabhairt dár réigiún, ag soláthar rochtain uilíoch agus na leibhéil is airde seirbhíse,” a dúirt sé.

Is féidir an tuarascáil iomlán a léamh anseo: https://saolta.ie/sites/default/files/publications/Saolta%20COVID-19%20Vaccination%20End%20of%20Programme%20Report.pdf

The article above is specific to the following Saolta hospitals:: 
All Hospitals